صفحه اصلی > انواع محصولات > سيمان سرباره اي 

سيمان سرباره اي

مصرف اين نوع سيمان مو جب كاهش حرارت هيدراتاسيون ، كاهش تخلل بتن ها و درصوت وجود رطوبت موجب کاهش تركهای بتن می گردد. همچنين سيماني است با حرارت هيدراتاسيون پايين تر ، واكنش قليايي با شن و ماسه كمتر و خاصيت  ضدسولفاتي بالاتر.