صفحه اصلی > انواع محصولات > سيمان كامپوزيتي 

سيمان كامپوزيتي

*        مقاومت نهایی بالا

*        کار پذیری بهتر، روانی و قابلیت پمپاژ ییشتر

*        تقاضای آب کمتر

*        کاهش شوره زدن روی بتن

*        چسبندگی بهتر میان اجزاء بتن و میلگرد

*        نگهداری و حفظ آب بیشتر در خمیر سیمان

*        مقاومت بهتر در مقابل عوامل شیمیایی بخصوص سولفات ها در آب دریا