صفحه اصلی > اسناد راهبردی شرکت > ارزش های محوری 

ارزشهای محوری:

·        کیفیت مداری و بهبود مستمر

·        پاسخگویی و مسئولیت پذیری اجتماعی

·        صداقت

·        حداکثر نمودن رضایت مشتریان و ذینفعان و ارزش افزایی برای آنان