صفحه اصلی > فروش > دفتر فروش 

واحد فروش :

 

 

1-دکتر مسعود قائم پناه                          سرپرست فروش                                                          38238081-087

2-مهندس  بهروز رضانیا                          سرپرست فروش استان کردستان                              38238011-087

3-مهندس امیر حتمی                            کارشناس فروش آذربایجان شرقی و غربی

4-میثم الیاسوند                                     کارشناس فروش همدان

5- افشین کردعلی                                کارشناس فروش زنجان

6-مهندس پدرام                                     کارشناس فروش آهک                                                      38238074-087

7-خانم خدابنده لو                                  کارشناس حسابداری فروش                                           38238012-087

8-واحد تحویل                                                                                                                                    38238073-087

9-فکس واحد فروش                                                                                                                        38238013-087