صفحه اصلی > فروش > دفتر فروش 

واحد فروش :

 

1- مهندس اسماعیلی     مدیرفروش                                            38238082-087

 

2-مهندس رضانیا            سرپرست فروش                                    38238075-087

 

3-مهندس قائم پناه        کارشناس مهندسی فروش                     38238011و38238081-087

 

4-مهندس پدرام            کارشناس فروش آهک                             38238074-087

 

5-خانم خدابنده لو         کارشناس حسابداری فروش                   38238012-087

 

6-واحد تحویل                                                                               38238073-087

 

7-فکس واحد فروش                                                                    38238013-087