صفحه اصلی > انواع محصولات > سیمان تیپ II 

ويژگي هاي سيمان تيپ II

*        درجة هيدراتاسيون پائين دارد. در نتيجه در بتن‌ريزي حجيم كاربردي فراوان دارد.

*        به سبب مقاومت متوسط در برابر حمله سولفاتها ، در محيط هايي كه خطر تهاجم متوسط سولفاتها وجود دارد داراي كاربرد مي باشد .

از لحاظ مواد اوليه داراي تركيبي مشابه سيمان پرتلند نوع I است با اين تفاوت كه مقدار فاز ‍C3A كمتر از 8% است اين محدوديت سبب مي گردد تا سيمان توليدي تا حد متوسط در برابر تهاجم سولفاتها مقاوم شود