اعضای کمیته حسابرسی

# نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی سمت در شرکت سمت در شرکت عضو مستقل تاریخ عضویت تاریخ خاتمه عضویت
1 جواد باقری نژاد صنایع کارشناسی ارشد رئیس هیات مدیره رئیس کمیته بله 1402/09/29
2 احسان حاجی حسن معمار مدیریت مالی کارشناسی ارشد فاقد سمت عضو کمیته بله 1401/06/20
3 فرشید درویش حسابداری کارشناسی فاقد سمت عضو کمیته بله 1401/06/20