قوانین و مقررات

قوانین

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

قانون مبارزه با پولشویی

قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

 

آیین نامه های برون سازمانی

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

آیین نامه مبارزه با پولشویی

آیین نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور

مقررات پیشگیری از پول شویی در موسسات مالی

آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی

 

دستورالعمل های برون سازمانی

دستورالعمل نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری

دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها

دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر

دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری

دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری

دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش دهی

دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظامهای پرداخت

رهنمودهایی برای نظام موثر کنترل داخلی در موسسات اعتباری

 

نگاهی به تاریخچه پولشویی

پولشویی: تعاریف ، تاریخچه و ماهیت

 

استانداردهای بین المللی

استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی

توصیه های امنیتی

 

تاثیـــــر پولشویی بر اقتصاد

تاثیر پولشویی براقتصاد

 

ترجمه اسنادی

اصول ۲۵ گانه برای نظارت بانکی موثر(1997)

اصول ۲۵ گانه برای نظارت بانکی موثر(2006)

متدولوژی اصول ۲۵ گانه نظارت بانکی موثر(1999)

مدیریت یکپارچه ریسک شناسایی مشتری

پیشگیری از سوءاستفاده عوامل جنایتکار از نظام بانکی جهت پولشویی

شناسایی کافی و شفافیت در پیام های پرداخت پوششی مربوط به نقل و انتقالات الکترونیکی برون مرزی وجوه

مدیریت موثر ریسک های مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم

ترجمه کتاب” استاندارد های بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترویسم

 

طرح های پژوهشی

پدیده پولشویی، اقدامات بین المللی و راهکارهای ضد پولشویی

راهبردهای اجرای برنامه موثر ضد پولشویی توسط سیستم بانکی

ترجمه سند نظارت مبتنی بر ریسک برای پیشگیری از پولشویی تامین مالی تروریسم