خبرهـــا شرکت سیمان کردستان

دریافت لوح استاندارد

۰۶ آبان ۱۴۰۲
زمان مطالعه : ۱ دقیقه

دریافت لوح استاندارد

افتخاری دیگر برای شرکت سیمان کردستان


شرکت سیمان کردستان موفق به دریافت لوح تقدیر واحد تولیدینمـونه استـانـی منـتخـب سـازمـان مـلـی اسـتانـدارد ایـران در سال ۱۴۰۲ از سوی استاندار استان کردستان و مدیرکل استاندارد استان کردستان شد.

 روابط عمومی شرکت سیمان کردستان


مطالب مرتبط