خبرهـــا شرکت سیمان کردستان

آگهی مزایده سیمان ضایعاتی (فله)

۰۸ آبان ۱۴۰۲
زمان مطالعه : ۱ دقیقه

آگهی مزایده سیمان ضایعاتی (فله)

شرکت سیمان کردستان در ﻧﻈﺮ دارد نسبت به فروش 1000 الی 1500 تن سیمان ضایعاتی ( فله ) خود را در محل دپو کارخانه سیمان کردستان به نشانی: شهرستان بیجار کیلومتر 5 جاده تکاب ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ سیمان کردستان از طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی یا حقوقی واجد شرایط به فروش برساند. لذا از متقاضیان محترم دعوت می گردد جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) مورخ چهارشنبه  10/08/ 1402 به دفتر مدیریت کارخانه سیمان کردستان واحد دبیرخانه به نشانی فوق الذکر  یا دفتر مرکزی (دفتر تهران) مراجعه نموده و پیشنهاد خود را در پاکات درب بسته حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 13/08/1402  تحویل نمایند.


مطالب مرتبط