خبرهـــا شرکت سیمان کردستان

آگهی مناقصه ایاب ذهاب کارکنان کارخانه سیمان کردستان

۱۵ اسفند ۱۴۰۲
زمان مطالعه : ۱ دقیقه

آگهی مناقصه ایاب ذهاب کارکنان کارخانه سیمان کردستان

شرکت سیمان کردستان در نظر دارد، نسبت ﺑﻪ تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود واقع در استان کردستان شهرستان بیجار از طریق مناقصه عمومی، مطابق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه به افراد حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار کند از متقاضیان محترم درخواست می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت رسمی شرکت به نشانی   https://www.kordestancement.com مراجعه و تا پایان وقت اداری مورخ 15/01/1403به دفتر مرکزی این شرکت واقع در میدان آرژانتین ابتدای خیابان الوند نبش کوچه البرز پلاک 11 طبقه اول امور بازرگانی و یا دبیرخانه کارخانه سیمان کردستان به نشانی: بیجار کیلو متر 5 جاده تکاب  مراجعه نموده و پیشنهاد خود را در پاکات درب بسته تحویل نمایند.  

جهت دریافت اسناد مناقصه کلیک کنید


مطالب مرتبط