خبرهـــا شرکت سیمان کردستان

آگهی مناقصه عمومی خرید یک دستگاه ایرلند Aerzener Maschienfabrik GmbH - VMX 250 RD

۰۶ خرداد ۱۴۰۳
زمان مطالعه : ۱ دقیقه

آگهی مناقصه عمومی خرید یک دستگاه ایرلند  Aerzener Maschienfabrik GmbH - VMX 250 RD

شرکت سیمان کردستان در نظر دارد، جهت خرید یک دستگاه ایرلند  Aerzener Maschienfabrik GmbH - VMX 250 RD .مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقصه  از طریق مناقصه عمومی . به افراد حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان محترم درخواست می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت رسمی شرکت به نشانی   https://www.kordestancement.com مراجعه و تا پایان وقت اداری مورخ1403/03/16 به دفتر مرکزی این شرکت واقع در میدان آرژانتین، ابتدای خیابان الوند، نبش کوچه البرز، پلاک 11، طبقه اول امور بازرگانی  مراجعه نموده و پیشنهاد خود را در پاکات درب بسته تحویل نمایند.  

 

جهت دریافت اسناد مناقصه کلیک کنید


مطالب مرتبط